Shri Samarth Sadguru Nagnath Alli Maharaj Sansthan,Solapur

Reg no.A-1225/Solapur Date:14 Aug 2002

Shri Samarth Sadguru Kadsidheshwar Maharaj

Shri Samarth Sadguru Guruling Jangam Maharaj

Shri Samarth Sadguru Bhausaheb Maharaj

Shri Samarth Sadguru Girimaleshwar Maharaj

Shri Samarth Sadguru Aaujekar Laxman Maharaj

Shri Samarth Sadguru Nagnath Alli Maharaj